บริบทชุมชน

 

ตำบลน้ำโจ้ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่ทะ  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ทะประมาณ 7 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 62 ตารางกิโลเมตร เดิมมี 8 หมู่บ้าน ปัจจุบันมี 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1    บ้านฮ่องห้า

หมู่ที่ 2    บ้านป่าจ้ำ

หมู่ที่ 3    บ้านต๋อ

หมู่ที่ 4    บ้านหนอง

หมู่ที่ 5    บ้านน้ำโจ้

หมู่ที่ 6    บ้านม่อนแสนศรี

หมู่ที่ 7    บ้านแม่ปุง

หมู่ที่ 8    บ้านป่าม่วง

หมู่ที่ 9    บ้านหนองพัฒนา

ลักษณะพื้นที่ของตำบลน้ำโจ้มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและราบเชิงเขา พื้นที่ราบบางส่วนเป็นพื้นที่ในหมู่ที่ 2 หมู่5 หมู่ 6 หมู่ 7 และ หมู่ 8 เป็นพื้นที่ริมน้ำชลประทาน แต่ต้องอาศัยน้ำฝนช่วยในฤดูแล้ว สามารถปลูกพืชฤดูแล้งได้บางส่วน สำหรับ หมู่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 9 เป็นพื้นที่เขตสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าในฤดูแล้ง สามารถปลูกพืชฤดูแล้งได้ดี

บ้านป่าจ้ำ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อยู่ในหมู่ 2 ของตำบลน้ำโจ้ ดังนั้นลักษณะพื้นที่ของบ้านป่าจ้ำจึงเป็นที่ราบเป็นส่วนใหญ่ เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม จึงทำให้อาชีพหลักส่วนใหญ่ของสมาชิกในหมู่บ้านป่าจ้ำจึงมีอาชีพทำนา และมีอาชีพเสริมคือรับจ้างปลูกมะเขือเทศส่งโรงงาน และด้วยบ้านป่าจ้ำเป็นพื้นที่รับน้ำ จึงได้รับการส่งเสริมให้ปลูกพืชที่ชอบน้ำ ได้แก่กล้วย จึงทำให้บ้านป่าจ้ำมีผลผลิตจากกล้วยธรรมชาติเป็นจำนวนมาก กลุ่มเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยจึงร่วมกันแก้ปัญหาด้วยตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่สามารถขายได้ทั้งในฤดูและนอกฤดูเก็บเกี่ยว โดยในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยจำนวน 3 ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ (1) ขนมกล้วย (2) ขนมปุยฝ้าย และ (3) กล้วยตาก

กลุ่มเกษตรกรบ้านป่าจ้ำ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง