เกี่ยวกับกลุ่มฯ

โครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่ม

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ลำดับที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ
1นางสาวพูนศรี วงศ์ปันติประธาน – กำหนดแผนในการปฏิบัติงานร่วมกับกรรมการ
– กำหนดแผนการประชุม/ปฏิบัติตามมติการประชุม
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
– ติดตามการปฏิบัติงานของกรรมการ
2นางนิภาพร เตชะราชเลขานุการ– ติดต่อประสานกับคณะกรรมการและสมาชิก
– จัดเตรียมข้อมูล เอกสารให้ประธานพิจารณาเพื่อเข้าประชุม
– นัดหมายการประชุม บันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม
– อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการประชุม
– ปฏิบัติตามประธานหรือที่ประชุมกลุ่มมอบหมาย
3นางสาวเนียร วงศ์ปันติเหรัญญิก– จัดทำทะเบียน เอกสารการรับ-จ่ายเงิน
– รับผิดชอบการเก็บรักษาเงินของกลุ่ม
– ติดตาม ควบคุมเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของกลุ่ม
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประชุมกลุ่มมอบหมาย
4นางสาวอรกร จำนงไทยประชาสัมพันธ์/การตลาด– ติดต่อประสาน เผยแพร่ข่าวสารให้กรรมการกลุ่มหรือผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
– เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกรรมการ สมาชิก หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ประชาสัมพันธ์ แนะนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
– หาวิธีการช่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
5นางบัวบาน ศรีวิชัยกรรมการ– ทำหน้าที่ผลิตสินค้าร่วมกับสมาชิกทุกคน
– ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่ม ให้พร้อมใช้งานเสมอ
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประชุมกลุ่มมอบหมาย
6นางวิมลลักษณ์ ชานกรรมการ– ทำหน้าที่ผลิตสินค้าร่วมกับสมาชิกทุกคน
– ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่ม ให้พร้อมใช้งานเสมอ
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประชุมกลุ่มมอบหมาย
7นางจันทร์แดง เกตุแก้วกรรมการ– ทำหน้าที่ผลิตสินค้าร่วมกับสมาชิกทุกคน
– ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่ม ให้พร้อมใช้งานเสมอ
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประชุมกลุ่มมอบหมาย
กลุ่มเกษตรกรบ้านป่าจ้ำ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง