ผลิตภัณฑ์แปรรูป

ขนมกล้วย

ขนมปุยฝ้าย

กลุ่มเกษตรกรบ้านป่าจ้ำ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง